ธีมเวิร์ดเพรส เว็บไซต์วิทยาลัย ออกแบบโดย Dsite.in.th

Slider

สารจากผู้อำนวยการ

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยามีผลลัพธ์ที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำทางวิชาการดังจะเห็นจากการที่นักเรียนของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติเป็นจำนวนมากและประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายขนาดนั้นอันเกิดจาก การที่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้มีผลสำเร็จดังกล่าว
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป

นายสุทิน  คงสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More