ธีมเวิร์ดเพรส เว็บไซต์วิทยาลัย ออกแบบโดย Dsite.in.th

Slider

สารจากผู้อำนวยการ

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ที่ส่งผลให้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยามีผลลัพธ์ที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำทางวิชาการ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนอย่างมากมายนั้นอันเกิดจาก การที่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้มีผลสำเร็จดังกล่าว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป

นายบุญสง  นาละออง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประกาศของทางโรงเรียน

14 ส.ค. 2564การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
8 ส.ค. 2564การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
31 ก.ค. 2564การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
24 ก.ค. 2564การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
16 ก.ค. 2564ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ 2

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More