ธีมเวิร์ดเพรส เว็บไซต์วิทยาลัย ออกแบบโดย Dsite.in.th

Slider

สารจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาตระหนักดีว่าเป้าหมายที่สำคัญของกระบวนการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการอบรมบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีระเบียบวินัย มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

               ทางโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาจึงขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณครู – อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพลังพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เติบโตสมวัย ก้าวไกล และก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประกาศของทางโรงเรียน

9 ม.ค. 2565การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
30 ธ.ค. 2564การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 ธ.ค. 2564การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
21 พ.ย. 2564การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
14 พ.ย. 2564การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More