การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌 วันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียน Onsite ที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมที่บ้าน
📌 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียน Onsite ที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมที่บ้าน