การตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางอรพิน สมเสียง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ พร้อมคณะครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ให้การต้อนรับ นางจินดา สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวฐารดี วงศ์ษา นางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางวรรณภา ปัญญาผูก นายกิตติศักดิ์ สุรินโต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
ในการตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอนันตคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา