การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
:: ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ::