การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📣 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
📌 เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
📌ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านตามตารางสอนปกติในวันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
📌ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด
📌หากพบอาการน่าสงสัยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสามารถไปทำการตรวจหาเชื้อและรายงานผลให้โรงเรียนทราบได้