การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
♦️วันที่ 10-14 มกราคม 2565 : ปิดสถานศึกษา งดให้บริการอาคารสถานที่ บุคคลภายนอก และทำงดกิจกรรมอื่นๆ : นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนรูปแบบออนไลน์