การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) หลักสูตร Microsoft Data Scientists รุ่นที่ 2 สำหรับครู

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) หลักสูตร Microsoft Data Scientists รุ่นที่ 2 สำหรับครู จัดโดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ร่วมกับศูนย์ HCEC โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และศูนย์ HCEC โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผ่านทางออนไลน์ ถ่ายทอดสัญญาณจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง