การเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
📌เรื่องการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีน)
💉วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
📝เอกสารที่ต้องเตรียม
1.เอกสารการยินยอมเข้ารับวัคซีน (ต้องมีการรับรองจากผู้ปกครอง)
2.บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีน)
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
(ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00น.) ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ทั้งนี้ให้นักเรียนเตรียมเอกสารมาเพื่อขอเข้ารับวัคซีน ได้แก่
1) เอกสารการยินยอมให้เข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครอง 2) บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน
**ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
** ดาวน์โหลดเอกสารการยินยอมให้เข้ารับวัคซีน :: https://drive.google.com/…/15TiYL5iBtbsQwL3IoB9…/view…