การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
👉🏻 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site 100% ตามตารางสอนปกติ (เฉลี่ยห้องเรียนละ 25 คน ตามเกณฑ์ที่ศคบ.จังหวัดกำหนด) ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป