การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำโดยนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สลับมาเรียนในรูปแบบ On-site สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนเข้า-ออกโรงเรียน บริการแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียน รวมถึงเว้นระยะห่างในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/14Rl34f1mtYeClvAIen0s8GUMP…