กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตัว การปฏิบัติตนเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนสวัสดิการต่างๆของตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มอำนวยการ ร่วมชี้แจงรายละเอียดตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา