กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2565

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตัว การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนสวัสดิการต่างๆของตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 จากกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มอำนวยการ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา