กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนแจ้ห่มเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมการประชุมออนไลน์ผ่าน zoom โดยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และช่วงบ่าย มีกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา