ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำโดยนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสกสรร กาวิชัย ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู ทั้ง 19 คน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
🏆รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
• นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
🏆 ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
🏵กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
•ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ ปิจดี
•นางสาวพิชชาภา ตรียกูล
🏵กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
•นายอุเทน ระวังวงศ์
•นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาติ
🏵กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
•นางศิริญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
•นางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน
•นายสงัด ปลุกเศก
•นางพนิดา สถาพร
🏵กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
•นางสาวฉัตรวิภา โยมงาม
•นายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย
🏵กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
•นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ
🏵กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
•นายสรภูมิ เจียงสงวน
🏵กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
•นายชยากร ชัยลังกา
•นายดุษฎี ศรีปรัชญ์
🏵กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
•นางสาวสมจิต ตุ่นแยง
•นางณัฐรดา ระวังวงศ์
🏵กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
•นางนันทกานต์ แข็งแรง
•นายนราวุฒิ ประไพ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1RgWR5fROZwbSbyZjrSAZO1wj9st…