นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนโดยมี นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และคณะครู ต้อนรับ ในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา