ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนาระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเป็นห่วงความปลอดภัยของนักเรียนและครู บุคลากรจึงให้ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคมถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 และเป็นการปรับการเรียนการสอนนักเรียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยสามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ที่บ้าน