พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายเสกสรร กาวินชัย ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ ครูกลุ่มงานช่างอุตสาหกรรมได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ที่เคารพองค์พระวิษณุกรรมที่เปรียบเหมือนเป็น ครูช่าง เทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยมีการเจิมหน้าผาก เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อการจัดการเรียนการสอนงานช่างอุตสาหกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา