การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
🔴⚪️ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 : ปิดสถานศึกษา งดให้บริการอาคารสถานที่ บุคคลภายนอก และทำงดกิจกรรมอื่นๆ
🖋 นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนรูปแบบออนไลน์