ไฟล์ข้อมูลนักเรียนที่เข้าชุมนุม ปี64

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมที่เปิดในปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่เข้ากิจกรรมชุมนุมของท่าน โดยสามารถเลือกการกรองข้อมูลได้ในโปรแกรม exel หากติดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ ครูศุภกิจ ศรีวรรณชัย หรือที่คุณครูศศิธร ขจรจิตต์ได้

สรุปยอดชุมนุม 64