งานการเงินและพัสดุ

งานพัสดุ

1. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ปี-63   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > เอกสาร
2. รายงานขอจ้างกรณีตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > เอกสาร
3. รายงานขอจ้างน้อยกว่า 5000 บาท ปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
4. รายงานขอซื้อกรณี 5000 บาทขึ้นไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  >  เอกสาร
5. รายงานขอซื้อน้อยกว่า 5000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  > เอกสาร 
6. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
..................................................................................................................
- ค่าจ้างทำอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าจ้างทำอาหารว่างและเครื่องเครื่องดิ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าเช่าสถานที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าตอบแทนวิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร

หัวข้อรายงานงบทดลองประจำเดือน

- เอกสาร เดือนตุลาคม 2559  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2559 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2559 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2560 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนเมษายน 2560 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2560 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2560 : Download
- เอกสาร เดือนตุลาคม 2560  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2560 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนเมษายน 2561 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2561 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2561 : Download
- เอกสาร เดือนตุลาคม 2561  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2561 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนเมษายน 2562 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2562 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2562 : Download

- เอกสาร เดือนตุลาคม 2562  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2562 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนเมษายน 2563 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2563 : Download

- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2563 : Download