ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 

จำนวน ชาย 31   คน หญิง 40  คน รวมทั้งหมด 71  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
0
0
0
 3. ครู
คศ.1
4
1
5
 ชำนาญการ
คศ.2
12
21
33
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
8
7
15
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
25
29
54
 4. ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
0
4
4
 5. ลูกจ้างประจำ
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
3
2
5
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
1
5
6
รวมทั้งหมด
31
40
71