ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ปีการศึกษา 2563

ม.1
99
108
207
6
ม.2
112
118
230
6
ม.3
88
92
180
6
รวมมัธยมต้น
299
318
617
18
ม.4
62
119
181
7
ม.5
55
77
132
6
ม.6
67
102
169
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
184
298
482
20
รวมทั้งหมด
483
616
1,099
38
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563