เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-5
ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1-9
ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1-6
ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1-6
ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1-1
ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1-6
ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
1-1
ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 2563-08-11 15:40:00