เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครชั้นม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)
เปิดรับสมัคร :: 19-23 มีนาคม 2564
รายละเอียดการรับสมัคร :: https://drive.google.com/…/1kTYfacU9DKyxsPtzDST…/view…
รับสมัคร ม.1 และม.4 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 😘😘
รายละเอียดการรับสมัคร: https://drive.google.com/…/1uSCrrRb1VxWEW3JTxae…/view…
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความพูดว่า "CHAEHOMWITTAYA SCHOOL OFFICIAL ACCOUNT โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ดรับ เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นม.4 (หู้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตุร์ฯ) วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 ชันม.1และม.4 1แลeม. (ทั่วไป) วันที่ 24-28 เมษายน 2564 CHAEHOMWITTAYA SCHOOL"