การเลือกวิชาเพิ่มเติมของนักเรียน ม.1-3

ระดับชั้น ม.1 (นักเรียนที่สามารถเลือกได้คือ ม.1 ห้อง 3-6)

ระดับชั้น ม.2 (นักเรียนที่สามารถเลือกได้คือ ม.2 ห้อง 3-6)

ระดับชั้น ม.3 (นักเรียนที่สามารถเลือกได้คือ ม.3 ห้อง 3-6)