ฝ่ายบริหาร

นายบรรจง สอนสมบูรณ์
นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

|| :

||  :

นางกนกกร  กอไธสง  รองผู้อำนวยการฯ

||  :

||  :

นายบุญสง นาละออง
นายจักรินทร์ จอมแก้ว  รองผู้อำนวยการฯ
||   : jakarin16022523
|| : 081-9516243 
นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล  รองผู้อำนวยการฯ
|| :
||  :