หน้าหลัก
รายวิชากิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือก
รายวิชากิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือก
# ชื่อวิชา/ครูผู้สอน ระดับชั้นที่สอน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนผู้เรียน สถานะการเปิดรับ
# 1
สรภูมิ เจียงสงวน
ทุกระดับชั้น
60
54
# 2
ณัฐวดี ธรรมเดชะ
ม.ต้น
20
20
# 3
ชุติกานต์ ทามา
ม.ต้น
20
20
# 4
กฤติกา สืบสุติน
ม.ต้น
20
20
# 5
ธนธรณ์ ธรรมเดชะ
ม.ต้น
20
20
# 6
ธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย
ม.ต้น
20
20
# 7
นราวุฒิ ประไพ
ม.ต้น
20
10
# 8
นันทกานต์ แข็งแรง
ม.ต้น
20
20
# 9
นายชยากร ชัยลังกา
ม.ต้น
20
20
# 10
นิชาภา ก๋องติ๊บ
ม.ต้น
20
10
# 11
ปารณีย์ บุญสม
ม.ต้น
20
20
# 12
พรชนก กันไว
ม.ต้น
20
20
# 13
พัชรีญา ต้องรักชาติ
ม.ต้น
20
20
# 14
พิชชาภา ตรียกูล
ม.ต้น
20
20
# 15
พีรยุทธ ต่อสกุลศักดิ์
ม.ต้น
20
20
# 16
ภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว
ม.ต้น
20
20
# 17
วรัญญา แว่นแก้ว
ม.ต้น
20
20
# 18
วันวิสา นาละออง
ม.ต้น
20
20
# 19
วิลาวัณย์ สายหยุด
ม.ต้น
20
11
# 20
สังคม พูดสัตย์
ม.ต้น
20
20
# 21
สุณิสา บุญผล
ม.ต้น
20
20
# 22
อรวรรณ ตะเวที
ม.ต้น
20
20
# 23
สมร ดีพัฒนกุล
ม.ต้น
20
20
# 24
สุพรรษา กล้าทำ
ม.ต้น
20
20
# 25
อำไพ พิชิตสันต์
ม.ต้น
20
4
# 26
ศิริญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ม.ต้น
20
12
# 27
พนิดา สถาพร
ม.ต้น
20
20
# 28
รัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ
ม.ต้น
20
0
# 29
เกตประทุม ชุมภูปิก
ม.ปลาย
15
9
# 30
เสกสรร กาวินชัย
ม.ปลาย
20
0
# 31
เสาวณีย์ รักมิตร
ม.ปลาย
15
11
# 32
กิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท
ม.ปลาย
12
2
# 33
คงเดช เทพคำปิ๋ว
ม.ปลาย
15
15
# 34
จำรัสชาติ ไชยวุฒ
ม.ปลาย
15
0
# 35
จิราพร ใจแปง
ม.ปลาย
15
2
# 36
ชนากานต์ ก้อนแหวน
ม.ปลาย
15
15
# 37
ณัฐรดา ระวังวงศ์
ม.ปลาย
15
9
# 38
ดุษฎี ศรีปรัชญ์
ม.ปลาย
15
8
# 39
ถวิล​ มิ่งสมร
ม.ปลาย
15
15
# 40
ธนา คงธนไพบูลย์กุล
ม.ปลาย
15
7
# 41
บริหาร วันตัน
ม.ปลาย
15
4
# 42
บุณยาพร เตชะลือ
ม.ปลาย
15
0
# 43 ม.ปลาย
15
0
# 44 ม.ปลาย
15
4
# 45
มูรติ จัดของ
ม.ปลาย
15
15
# 46
รัชนี กามาด
ม.ปลาย
15
8
# 47
วิศิษฐ์ ชื่อหลาย
ม.ปลาย
15
15
# 48
สงัด ปลุกเศก
ม.ปลาย
15
10
# 49
นงลักษณ์ สิทธิบุญ
ม.ปลาย
15
15
# 50
สมศักดิ์. ธาริน
ม.ปลาย
15
15
# 51
สายชล วันมหาใจ
ม.ปลาย
15
12
# 52
สายพิณ กันไว
ม.ปลาย
15
15
# 53
สายพิน วิจิตรจรัสแสง
ม.ปลาย
15
15
# 54 ม.ปลาย
15
1
# 55 ม.ปลาย
15
15
# 56
วินัฎฐา นันตะสุข
ม.ปลาย
20
20
# 57
กาญจนา โนหลักหมื่น
ม.ปลาย
15
10
# 58
ตระกูลพันธุ์ กันไว
ม.ปลาย
50
31
# 59 ม.ปลาย
30
14
# 60 ม.ปลาย
40
2
# 61
สกลศักดิ์ มีธรรม
ม.ปลาย
20
12
# 62
ศุภกิจ ศรีวรรณชัย
ม.ปลาย
20
20
# 63
ฉัตรวิภา โยมงาม
ม.ปลาย
15
3