กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมชุมนุมเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึง 20 พฤษภาคม 2565 นี้

โดยลงใน Google Form ตามระดับชั้นของตนเอง